คูลูม่าร์ เคลียร์ 4:1 ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.

รับมอก.04

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คุณณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธานบริษัท พร้อมด้วย คุณเทอดศักดิ์ สุรกิจบวร กรรมการผู้จัดการ

และคณะผู้บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้ารับมอบใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2664-2557 คูลูม่าร์ เคลียร์ 4:1 ผลิตภัณฑ์สีเคลือบเงาสำหรับงานพ่นซ่อมสีรถยนต์ ที่ทางบริษัทฯมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนายกระดับตามมาตรฐาน เพื่องานพ่นซ่อมสีรถยนต์ที่ได้คุณภาพดีเยี่ยมยิ่งขึ้นและแสดงถึงความจริงใจในการ

รับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี คุณวันชัย พนมชัย เลขาธิการ

สมอ. ให้เกียรติเป็นประธานและมอบใบอนุญาต ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ. เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Share Now

toapcadmin

More Posts By toapcadmin

Related Post