ตารางการฝึกอบรมช่างสีรถยนต์ ประจำปี 2559

IMG_5755 IMG_7995

Prep Technician
เทคนิคการเตรียมผื้นผิว

 • ให้มีความเข้าใจในระบบสี
 • วิเคราะห์ชิ้นงานก่อนซ่อมได้
 • เลือกกระดาษทราย เครื่องขัดได้ถูกต้องเหมาะสม
 • เข้าใจในขั้นตอนการขัดเงาสีรถยนต์

Painter Certification
เทคนิคการพ่นซ่อมสี

 • มีความรู้และสามารถปรับแก้ปืนพ่นสีได้
 • เข้าใจในระบบการซ่อมชิ้นงานพลาสติก
 • มีทักษะในการพ่นต่อเนื่อง และ ระบบ HP Process
 • เข้าใจเทคนิคการพ่นซ่อม
 • เพิ่มทักษะการพ่นซ่อมประสานรอยต่อ
 • เลือกใช้เคลียร์ได้เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิต

Color Adjustment
เทคนิคการแก้สี

 • มีความเข้าใจในการมองเห็น ทฤษฏีแสงและวงจรสี
 • วิเคราะห์หน้าสีมีทักษะในการเลือกแม่สีมาแก้ได้ถูกต้อง
 • สามารถค้นหาสูตรสีได้รวดเร็วขึ้น
 • เข้าใจในคุณลักษณะของแม่สี

2559

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

เตรียมพื้น

3-5

6-8

13-15

8-10

5-7

พ่นซ่อมสี

15-19

18-22

20-24

15-19

10-14

ผสมสี/แก้สี

14-18

9-13

11-15

19-23

14-18

 

 • อบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมสีพ่นซ่อมรถยนต์ ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จำนวนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรละ 10 ท่าน เพื่อให้การฝึกอบรมมีประสิทธิผลมากขึ้น
 • ผู้ที่สนใจสำรองหลักสูตรที่ท่านสนใจล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ได้ที่ โทร. 02-335-5727