TOAPC ร่วมเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”

ต่อต้านทุจริต03

คุณเทอดศักดิ์ สุรกิจบวร กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Against Corruption หรือ CAC ) ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561

โดยบริษัทให้ความสำคัญในด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ เสมอมา

Logo-CAC02

 

Share Now

toapcadmin

More Posts By toapcadmin

Related Post